Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu eshop.autopalace.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu eshop.autopalace.cz (dále jen Podmínky) se vztahují k internetovému obchodu provozovanému na adrese eshop.autopalace.cz dále uvedeným provozovatelem a upravují smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím týkající se prodeje dále uvedeného Zboží Prodávajícím Kupujícímu, přičemž Kupující je s těmito Podmínkami s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámen.

1.2. Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.

2. Definice základních pojmů

2.1. Provozovatel obchodu: Auto Palace Spořilov s.r.o., IČ: 48591149, se sídlem v Praze 4, Na Chodovci 2457/1, PSČ 141 00, zapsaná v OR MS Praha, odd. C, vl. 18459, tel.: +420 296574880, e-mail: eshop@autopalace.cz .

2.2. Prodávající: Provozovatel obchodu

2.3. Kupující: Fyzická nebo právnická osoba (není-li dále uvedeno jinak), která objednává u Prodávajícího Zboží a nakupuje Zboží prostřednictvím internetové adresy eshop.autopalace.cz a která následně obdrží e-mailem potvrzení své objednávky.

2.4. Zboží: Výrobky – náhradní díly pro vozidla nebo motocykly, příslušenství k vozidlům a motocyklům, provozní kapaliny a příslušenství, které jsou uvedeny v aktuálním elektronickém katalogu na eshop.autopalace.cz. Tento katalog může Provozovatel obchodu kdykoliv změnit, a to s účinností uveřejnění nového katalogu na uvedených internetových stránkách.

2.5. Spotřebitel: Každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu na Zboží s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

3. Závaznost Podmínek

3.1. Potvrzením Kupujícího v elektronické objednávce na eshop.autopalace.cz, že Podmínky „četl a souhlasí s nimi“ Kupující potvrzuje, že Podmínky četl, že se s nimi s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámil, že jim plně porozuměl, že s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit.

4. Objednávání Zboží

4.1. Zboží objednává Kupující zasláním své nabídky prostřednictvím internetového katalogu a elektronické objednávky na eshop.autopalace.cz. Uvedený katalog slouží pouze k informačním účelům a není nabídkou resp. návrhem na uzavření smlouvy. Návrhem na uzavření smlouvy s Prodávajícím je nabídka (dále také objednávka) Kupujícího. Obdržení nabídky oznámí Provozovatel obchodu Kupujícímu elektronicky bez zbytečného odkladu. Objednávka je pro Kupujícího závazná 15 dní od jejího odeslání. V objednávce musí být řádně vyplněny (označeny) všechny předepsané náležitosti, včetně souhlasu s těmito Podmínkami a informace a souhlasu se zpracováním osobních údajů. Konkrétní kupní smlouva na Zboží vzniká e-mailovým potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím.

4.2. Kupní smlouva je po uzavření uložena u Prodávajícího, je přístupná Kupujícímu a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující má v systému vyplňování objednávkového formuláře před jeho odesláním možnost zjistit a opravit chyby či jiné nesprávnosti vzniklé při zadávání údajů do tohoto formuláře. Prodávající přistupuje ke Kupujícímu s maximální odbornou péčí s cílem dosáhnout maximální spokojenosti Kupujícího s procesem objednání a koupí Zboží, s kvalitou Zboží a služeb.

5. Dodací podmínky

5.1. Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu v místě plnění nejpozději do ­15 dnů od potvrzení nabídky Kupujícího Prodávajícím, pokud není mezi stranami dohodnuto jinak. Prodávající může odevzdat Zboží Kupujícímu kdykoliv v uvedené lhůtě, přičemž den odevzdání včas oznámí vhodným způsobem Kupujícímu.

5.2. Místem plnění je místo uvedené v potvrzené objednávce Kupujícího. K dodání do místa plnění (pokud není místem plnění provozovna Prodávajícího) se použije Česká pošta, Multimex, přepravní služba GLS, PPL, nebo jiná přepravní služba. Náklady na dodání Zboží do místa plnění nese Kupující ve výši uvedené na eshop.autopalace.cz a Kupující je hradí současně s kupní cenou Zboží při jeho převzetí. Místem plnění může být i provozovna Prodávajícího na adrese: Na Chodovci 2457/1, Praha 4. V takovém případě se náklady na dodání Zboží Kupujícímu neúčtují.

5.3. Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.

5.4. Kupující je povinen Zboží v místě plnění převzít. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady na dopravu Zboží zpět k Prodávajícímu.

5.5. Vlastnické právo ke Zboží jakož i nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží Kupujícím.

5.6. Prodávající neodpovídá za nedodání či prodlení v dodání způsobené nepřesným nebo nesprávným vyplněním adresy Kupujícího v nabídce.

6. Kupní cena a platební podmínky

6.1. Kupní cena je uvedena v potvrzené objednávce Kupujícího včetně DPH. Podkladem pro kupní cenu je aktuálně platný ceník v době zaslání nabídky Kupujícího Prodávajícímu uvedený na eshop.autopalace.cz. V ceníku jsou uvedeny ceny s DPH. Kupní ceny Zboží uvedené v ceníku jsou platné až do změny provedené Provozovatelem obchodu. Kupní ceny jsou uvedeny v Kč.

6.2. Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena (včetně nákladů na dodání) se hradí:

 • na dobírku při dodání Zboží do místa plnění mimo provozovnu Prodávajícího
 • v hotovosti příp. platební kartou při plnění v provozovně Prodávajícího.

Prodávající má právo v některých případech ( zboží je nutné objednat v zahraničí, bezobrátkový díl, drahý díl) požadovat po Kupujícím předem zálohu na kupní cenu Zboží do výše 50% kupní ceny (s DPH). V takovém případě prodávající potvrdí nabídku Kupujícího po zaplacení zálohy.

6.3. Prodávající je povinen vystavit a předat Kupujícímu současně se Zbožím řádný daňový a dodací doklad.

6.4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7. Práva z vadného plnění a reklamace (reklamační řád)

7.1. Kupující má právo uplatňovat u Prodávajícího práva z vadného plnění v zákonném rozsahu.

7.2. Práva z vadného plnění vady uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně v jeho provozovně nebo na e-mailu eshop@autopalace.cz a dále postupuje dle pokynů Prodávajícího.

V reklamaci musí být uvedeno minimálně: 

 • komu je reklamace určena
 • označení reklamovaného Zboží
 • popis projevu vady
 • požadovaná práva
 • datum uplatnění reklamace
 • číslo faktury za Zboží
 • označení a podpis Kupujícího

Reklamovat lze vadu Zboží jako celku, příp. je-li to možné jeho součásti.

7.4. Zboží je určeno k montáži (instalaci) osobou k tomu odborně způsobilou. Za vady, které vznikly neodbornou montáží Zboží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu nebo vznikly montáží či užíváním v rozporu s návodem k užívání (příp. k montáži) Prodávající neodpovídá. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži Zboží, s uvedením technologického postupu, nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, včetně časového rozsahu, z nichž vyplývá, že bylo na vozidlo (nutno uvést SPZ/RZ) namontováno Zboží, které je předmětem reklamace.

7.5. Podmínkami k posouzení reklamace jsou zejména: 

 • předložení vadného Zboží Kupujícím Prodávajícímu
 • řádné a včasné uplatnění reklamace (oznámení vady)
 • předložení faktury nebo účtenky Kupujícím Prodávajícímu o koupi reklamovaného Zboží
 • předložení dokladu o odborné montáži Zboží Kupujícím Prodávajícímu
 • vyplněný REKLAMAČNÍ PROTOKOL s uvedením stavu tachometru při montáži Zboží na vozidlo a stav tachometru při reklamaci.

7.6. Vyplnění reklamačního protokolu Záruční opravy provádí Prodávající na své náklady.

7.7. Kupující je povinen Zboží důkladně zkontrolovat a prohlédnout při jeho převzetí a neprodleně oznámit Prodávajícímu v jeho provozovně při převzetí Zboží (při osobním převzetí) nebo neprodleně na eshop@autopalace.cz, + 420 296 574 880 (v případě plnění na adrese Kupujícího) zjištěné vady, poškození, rozdíly mezi skutečným stavem, druhem a množstvím Zboží a dodacím dokladem. V případě poškození Zboží při přepravě sepíše a podepíše Kupující s dopravcem škodní protokol a neprodleně informuje Prodávajícího na uvedené e-mailové adrese. V případě nesplnění kterékoliv povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce, nebude právo z vadného plnění Kupujícímu přiznáno.

7.8. Reklamace Spotřebitele bude vyřízena bez zbytečného dokladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran. V případě, že Kupující není Spotřebitelem, Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit dle svých možností co nejdříve.

7.9. Je-li Kupujícím Spotřebitel, a aniž by byla dotčena jiná ustanovení zákona týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady, další práva Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou, Prodávající v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího na eshop@autopalace.cz .

7.10.  Kupující se vzdává práva na náhradu škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s vadou Zboží, jakož i práva na náhradu nákladů spojených s vadou či uplatněním reklamace. Toto neplatí, pokud se na kupní smlouvu použijí ust. § 2158 a násl. obč. zák. o prodeji zboží v obchodě.

8. Odstoupení od kupní smlouvy - Spotřebitel

8.1. Ujednání uvedená v tomto čl. 8 se použijí pouze v případě, že Kupujícím je Spotřebitel.

8.2. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí Zboží. Oznámení odstoupení se zasílá Prodávajícímu elektroniky (e-mailem) formou jednostranného právního jednání na eshop@autopalace.cz. Pro odstoupení je možné (nikoliv povinné) použít vzorový formulář pro odstoupení, který lze nalézt ZDE. Formulář je možné elektronicky vyplnit a odeslat na uvedenou e-mailovou adresu eshop@autopalace.cz. Přijetí oznámení odstoupení bude Prodávajícím Kupujícímu obratem elektronicky potvrzeno. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.3. Neprodleně po oprávněném odstoupení nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení Kupující:

 • předá vracené Zboží osobně Prodávajícímu v místě provozovny Prodávajícího, kde Zboží při koupi převzal, nebo
 • zašle Zboží (nikoliv na dobírku) Prodávajícímu na adresu Auto Palace Spořilov s.r.o., Na Chodovci 2457/1, Praha 4, 141 00.

 Přímé náklady na vrácení Zboží hradí a nese Kupující.

Kupující je povinen vrátit Zboží neopotřebované, nepoškozené, úplné a v původním obalu. V případě, že bude nutné, aby Prodávající vynaložil náklady spojené s vrácením Zboží, nese tyto náklady Kupující. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté Kupujícímu přeúčtovány a započteny s kupní cenou za vracené Zboží.

8.4. Prodávající po obdržení Zboží vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení peněž bude použit stejný způsob, který je použit při koupi (pokud Kupující neurčí jinak), přičemž Prodávající nemá v této souvislosti právo na další náklady. Kupní cena bude vrácena neprodleně, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nejdříve však po obdržení Zboží Prodávajícím od Kupujícího nebo po prokázání, že Zboží Provozovateli obchodu Kupující odeslal. V případě, že Zboží bude Kupujícím vráceno opotřebované, poškozené nebo neúplné, je Prodávající oprávněn započíst si oproti vracené kupní ceně částku odpovídající vzniklé škodě.

9. Jiná ujednání

9.1. Náklady Prodávajícího na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou Kupujícímu účtovány. Náklady Kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku si nese Kupující sám.

9.2. Jednotlivé kupní smlouvy mohou být měněny pouze v písemné formě.

9.3. Pokud je požadováno jednání v písemně formě, postačí, když tak bude učiněno elektronickými prostředky.

9.4. V případě jakýchkoliv nejasností, problémů, dotazů apod. může Kupující kontaktovat Provozovatele obchodu na adrese: Auto Palace Spořilov s.r.o., Na Chodovci 2457/1, Praha 4, 141 00, zapsaná v OR MS Praha, odd. C, vl. 18459, tel.: +420 296 574 880, e-mail: eshop@autopalace.cz . Provozovatel obchodu také na uvedené adrese vyřizuje jakékoliv stížnosti Kupujícího. Tímto není dotčeno právo Kupujícího – Spotřebitele obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

10. Registrace

10.1. Registrace na eshop.autopalace.cz je dobrovolná a není nutná k prohlížení jeho obsahu, ani k uskutečnění objednávky.

10.2. Registrace umožňuje přístup k dalším funkcím a službám obchodu.

10.3. Pro registraci vyplní uživatel formulář, dostupný na internetových stránkách obchodu. Po odeslání formuláře bude uživatel opět vyzván k potvrzení svého souhlasu s registrací.

10.4. Žádost o registraci musí být vyplněna pravdivě a podle aktuálního stavu.

10.5. Uživatel, který se registruje, obdrží jméno a heslo, sloužící k přihlášení.

10.6. V případě jakýchkoli změn v údajích má uživatel právo na jejich změnu. Provozovatel obchodu není odpovědný za jakékoli problémy, vzniklé se zadáním nesprávných údajů.

11. Ochrana osobních údajů fyzických osob

11.1. Informace a souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů je předmětem samostatné LISTINY.

12. Platnost Podmínek

12.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 8. 2014.

12.2. Provozovatel obchodu je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změna nabývá účinnosti jejím uveřejněním na eshop.autopalace.cz.

12.3. Ujednání v kupních smlouvách mají přednost před těmito Podmínkami.

12.4. Tyto Podmínky jakož i jednotlivé kupní smlouvy se řídí českým materiálním právem.